2

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor NRG MAN BVBA, eigenaar van www.nrgman.be

Laatste update 20/06/2023

Artikel 1. Voorwerp en toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussende fysieke rechtspersoon die zich beroeptop de door NRG MAN aangeboden diensten of producten, ineigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden.

NRG MAN BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen metondernemingsnummer 0690.742.839., met maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Doornpark 112A, handeldrijvende onder de handelsnaam “NRG MAN”.

Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij NRG MAN wordtgeplaatst, ongeacht of het rechtstreeksvia de website gebeurt, telefonisch dan wel via een ander gebruikersinterface die desgevallend door NRG MAN ter beschikking wordt gesteld.

De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaaktin een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Algemene bepalingen en definities

•Klant/U/Uw: Elke klant van NRG MAN die een overeenkomst met NRG MAN ondertekend heeft.

•Wij/We/Ons/NRG MAN: NRG MAN BVBA,met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-Waas,Doornpark 112A.

• Overeenkomst: elke overeenkomst tussenNRG MAN en U.

Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van de door NRG MAN aangeboden dienstenof producten. Alle anderebepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeldzijn op de bestelbon van de Klant,zijn hierbij uitgesloten en de Klant ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

NRG MAN kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden dievan toepassing zijn op het ogenblikvan een bestelling van de door NRG MAN aangeboden diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten,tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst.

De Klant bestelt de door NRG MAN verleendediensten of producten steeds in zijn eigen naam envoor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepenop uitzonderingen (in rechte of in feite)die samenhangen met een mandaatof een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om deuitvoering van zijn verplichtingentegenover NRG MAN uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

Artikel 3. Studies,offertes en overeenkomsten

Foto’s, catalogi, folders of andere door NRG MAN geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.De offertes blijvenéén maand geldig.

De klant doet zijn bestelling door aanvaarding van de geldige offerte via ondertekening door een wettelijk gemachtigde (hierna genoemd“offerte/overeenkomst”). Bestellingen zijn slechts bindendvoor NRG MAN na ontvangstvan de offerte/overeenkomst, betaling van het eventuele voorschot en mededeling door de klant van alleinlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties.

Indien NRG MAN tot de constatatie komt dat een systeem niet kan geïnstalleerd worden door enigetechnische reden, kan NRG MAN de overeenkomst zonder compensatievan harentwege ontbinden.

Alle studies, plannen,documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van NRG MAN,beschermd door intellectuele rechten.Bij overhandiging aan de klant mogen zij nietmisbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en NRG MAN behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelenen dergelijke zijn steeds indicatief en binden NRG MAN niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoedingen doen ontstaan lastensNRG MAN BV. De klant informeert zichzelf naareventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be of gelijkaardige websites.

Voor het bekomen van groene stroomcertificaten, in zoverre dezeer zijn, dient hetgebouw aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is de taak en deverantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat deze voorwaarden (vb. isolatie,…) in orde zijn bijde installatie. In ieder geval draagt NRG MAN inzake dit geen enkelekost. De klant informeert zichzelfnaar eventuele premiesen de geldigheid ervan via energiesparen.be.

Artikel 4 .Afsluiten van het contract op afstand

De consument, dus elke fysieke persoon die de door NRG MAN aangeboden diensten of producten besteltvoor doeleinden die geen enkel professioneel karakterhebben, via een communicatiemiddel op afstand (website,telefoon, briefwisseling ofenige andere gebruikersinterface), heeft hetrecht om aan NRG MAN (of aan de door NRG MAN aangestelde verkoper) mede te delen dat hij afziet vande aankoop, zonder betaling van eenboete en zonder opgave van motief, binnen de14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst is afgesloten. De verzendingvan de intrekking binnen deze termijn volstaatvoor het behoud van de intrekkingstermijn.De intrekking moet per aangetekende brief naarde maatschappelijke zetel van NRG MAN gestuurd worden, met vermelding van het referentienummer dat bij de afsluiting van hetcontract aan de consument meegedeeld is.

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van de overeenkomst, met zijninstemming of op zijn verzoek,reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgendop de dag waarop de overeenkomst is afgesloten, met dien verstande dat deverplaatsing van een aangestelde vanNRG MAN, of een derde welke door NRG MAN werdbeopdracht, op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de consument vormt.

Artikel 5. Uitvoeringsmodaliteiten

De uitvoeringsdatum van de door NRG MAN aangeboden dienst wordt per e-mail of per brief aan de Klantmeegedeeld. De Klant kan devastgelegde datum laten wijzigen, met naleving van de voorwaarden die in de bevestigingsbrief of -mail worden vastgelegd, en dit door te telefoneren naar het nummerdat in de naar hemgestuurde brief/ email staat, waarbij de Klant de eventuele kosten en wijzigingen van kosten die samenhangen met deze verandering van datum, op zichneemt.

De vertegenwoordigers van de Klant en NRG MAN mogen onderlingcommuniceren middels elektronische weg. In dit geval zullen volgende vermoedens van toepassing zijn bij gebrek aan gebruikvan een gekwalificeerde elektronische handtekening:

• de aanwezigheid vaneen identificatiecode in een elektronisch document is voldoende om de verstrekkende partij te identificeren en om de authenticiteit vanhet desbetreffende document aan te tonen;

• een elektronischdocument die een identificatiecode bevat, maakteen ondertekend afschrift door de verstrekkende partij uit;

• een elektronischdocument of elk ander afgedrukt document, bijgehouden volgensde gebruikte handelspraktijken, wordt beschouwd als een origineel exemplaar.

NRG MAN behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelde of agenten toe tevertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie.

NRG MAN staat in voor de administratieve begeleiding van de klant, zo beroep wordt gedaan op een derde.

5.1 Levering van goederenindien geen installatie

De leveringstermijnen van materialen wordenenkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden NRG MANniet. Vertraging in de levering geeftdus geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekeningvan de klant.

Indien de klant de eventuele goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt NRG MAN hetrecht voor om na het verstrijken vaneen termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbondente beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Partijen erkennen ditals een uitdrukkelijk ontbindend beding.

Behoudensandersluidend schriftelijk beding, gaat het risico van de goederen over op de klant na levering of na kennisgave voor ophaling door de klant. De bewaringvan de goederen in afwachting van ophaling door de klantgeschiedt dus op risico van de klant.

Alle goederen blijven wel eigendom van NRG MAN zolang de factuurm.b.t. deze goederen niet volledigwerd betaald.

5.2 Uitvoering van de installatie, oplevering & waarborg (indien installatie)

De klant verbindt er zich toe om NRG MAN alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor deinstallatie.

De klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvanNRG MAN aangeeftdat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van Goederen en / of Diensten,en / of waarvan de Klantredelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijkof nuttig is voor de levering van Goederen, en /of diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan NRG MAN. De klant staat in voor de correctheid envolledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie.

Installatie

 • Verlening toegang werf

  Alle ruimtes plus eventuele toegang waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, dienen vrijgemaakt te zijn van allerlei obstakelsdie de werkzaamheden kunnen hinderen.En dit alvorens de werken aan te vatten.

 • Staat van het dak

  Onze medewerkers trachten de staat van het dak van de klant naar hun beste vermogente beoordelen voor aanvang van plaatsing van de installatie. De verantwoordelijkheid van de staatvan het dak ligt echter bij de klant, zeker omdat gebreken vaak niet zichtbaar zijn. Mocht blijkendat het dak niet geschiktis voor de plaatsing,wordt in overleg een oplossing gevonden.

 • Graaf-, kap-, breek-, en slijpwerken

  Graaf-, kap-, breek- en slijpwerken voor het plaatsen van de kabels zijn niet in de prijs inbegrepen enzullen afzonderlijk in regie gefactureerd worden, tenzij andersvermeld in de offerte.

 • Solarkabel & aardingskabel

  De kabelvoorziening in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstandvan de panelen tot de zekeringskast de 25 meter niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgootgeopteerd wordt.

  Afwijkende installatievoorwaarden zullen afzonderlijk in regie gefactureerd worden, tenzij anders vermeld in deofferte.

  Wanneer het traject van de aardings- en solarkabel, tussen panelen en omvormer(s) meer dan 20 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend. Tenzij anders vermeldin de offerte. Wanneer het traject van de voedingskabel meer dan 5 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend. Tenzij andersvermeld in de offerte.

 • Gebroken dakpannen

  Gebroken dakpannen en leien kunnen niet ten onze laste genomenworden. De klant neemt er kennis van dat indien doorboringen door dakpannen, leien of andere dakbedekking nodig zijn, er mogelijk schade kanoptreden. De kosten van vervangenpannen, leien of anderedakdekking zullen in rekening worden gebracht, evenals de gepresteerde werkuren.

 • Defecten aan elektronische apparaten

  We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten aan elektrische en/ofelektronische apparaten door het uit- en inschakelenvan de hoofdzekering van detellerkast.

Verder

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na leveringvan de goederen over op de klant.Alle goederen blijvenwel eigendom van NRG MAN zolang de factuur m.b.t. deze goederenof prestaties niet volledig werd betaald.

Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnetvan de klant, behoudens explicietanders voorzien. De eventuele niet goedkeuring van de installatie door een controle-instantie te wijten aan de voorzieningen van de klant, verhindertgeenszins het einde van de werken.

De klant moet de goederen bij de levering en/of aan het eind van de werken nazien.Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8dagen na de levering of na heteinde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan NRG MAN, de goederen en/of de installatiegeacht wordt definitief aanvaard te zijn. De niet betalingvan de goederen en/of werkenzal niet worden beschouwd als een geldig protest. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Voor de eventuele gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens deartikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurendeeen termijn van tien jaar dieingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals hoger bepaald.

NRGMAN waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde goederendie zich manifesteren gedurende 5 jarenvanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering, of de datum waarop deonvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Deze waarborg wordt verleend op voorwaardedat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt binnen de maand aan NRG MAN aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat de klantgeen recht meer heeft op eenwaarborg. Dit geldt ook voor de manipulatie van de goederen door de klant of door een derde nadat het gebrek duidelijkis geworden.

Artikel 6. Verplichtingen van partijen – aansprakelijkheid

De verplichtingen van NRG MAN zijn beperkttot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personenoplegt. NRG MAN kan nooit aansprakelijk gesteldworden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

De Klant erkent dat, door een overeenkomst af te sluiten, NRG MAN zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. NRGMAN neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperktof vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er nietvan.

Behoudens indien anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van NRG MAN onder deze algemene voorwaarden middelenverbintenissen en worden onze prestaties volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uitgevoerd. NRG MAN kan aldus nooit gehoudenzijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door NRG MAN dient schriftelijk, omstandig en aangetekend aan NRG MAN te worden overgemaakt binnen de acht (8)dagen nadat de schadedoor de Klant werd ontdektof redelijkerwijs door de Klanthad moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximaletermijn van één (1) jaar nahet leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klantom enige remediete kunnen eisen. De werkwijzebij klachten en bezwaren is beschikbaar op schriftelijke vraag van de Klant. Als blijkt dat NRG MAN, na daarvan schriftelijk op dehoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaanin de uitvoering van de door haar verleendediensten waarvoor zij aansprakelijk is op grond van deze algemene voorwaarden, zal NRG MAN, binnen een redelijke termijn na daarvan op de hoogte te zijngebracht, op eigen kosten dezeprestaties opnieuw uitvoeren.

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, isNRG MAN (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schadeveroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover dieschade is veroorzaakt door haaropzettelijke fout of haar bedrog (of ten aanzien van consumenten tevens door haar zware fout). Voor overige fouten is NRG MAN niet aansprakelijk. IngevalNRG MAN aansprakelijk wordt gehoudenvoor enigerlei schade,dan is de aansprakelijkheid van NRG MAN beperkt tot maximaal tweemaalde factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximum 1,25 miljoen € voor lichamelijke schade en 1.5 miljoen€ voor elke andere schade).

De aansprakelijkheid van NRG MAN is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot :

gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van NRG MAN beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW.

In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal NRG MAN niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voorzover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal NRG MAN in dit kader vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door NRG MAN, haar werknemers aangestelde of derden overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving.

NRG MAN kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht doorhaar medewerkers, aangestelde of derden:

 • indien deze niet waren vergezeld door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant;
 • die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;
 • ingeval van schade bij isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen op hoog- en laagspanningsinstallaties wanneer tijdens de controle de elektrische installaties en bijkomende toestellen niet volledig waren uitgeschakeld;

Evenmin kan NRG MAN aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet uitvoering, indien de oorzaakhiervan is gelegenin het feit dat de Klant het nakomen van een afspraak belet, alsook enige andere derde (huurder, bouwheer,…) dewelke geentoegang verleent tot het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de door NRG MAN verleende dienst.

De Klant dient zijn verzekeraars op de hoogtete brengen van de inhoudvan dit artikelen erop te letten dat de bewoordingen van dit artikeltegenover hen tegenstelbaar zijn.

Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnenin enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij NRG MAN niet. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan eenvertraging in de uitvoering van dedoor NRG MAN verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Consumenten hebben,in geval van een laattijdige uitvoering van de door NRG MAN verleende dienst en naeen verzoek daartoe gericht aan NRGMAN, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,recht op een korting op de prijs van de doorNRG MAN verleende diensten gelijk aan 1% per maand vertragingin de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van dedienstverlening door NRG MAN na een termijn van tien (10) dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, rechtop een forfaitair bepaalde kortinggelijk aan 15% van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd het recht van de Klant om een hogere schadevergoedingte vorderen mits bewijs van hogere werkelijkgeleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van NRG MAN,haar werknemers, aangestelde, of derden.

Dedaadwerkelijke zoninstraling varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van specifieke lokale weer- en omgevingsomstandigheden. Om deze reden kan NRG MAN slechts een indicatie geven en garandeertzij het daadwerkelijk opgewekte vermogendat door de panelen opgewektwordt, niet.

Bijgebreke aan levering door NRG MAN op de overeengekomen datum of wanneer een dienst wordt geleverd niet conform de aanvraag, of wanneer de Klant weigert dedienst in ontvangst te nemen tegenvolledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de 10 dagen vanaf de verzending vande aangetekende brief te vervullen. Bij gebreke aan voldoening, zal de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen.In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7. Tarieven en betalingen

De prijs is uitgedrukt in Euro’s, taksen niet inbegrepen. De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde.NRG MAN is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte/overeenkomst.

Allevermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelenen dergelijke zijn steeds indicatief en binden NRG MAN niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoedingen doen ontstaan lastensNRG MAN BV. De klant informeert zichzelf naareventuele premies en de geldigheid ervan via energiesparen.be of gelijkaardige websites.

De facturen van NRG MAN zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van NRG MAN en/of op het rekeningnummer zoals opgegeven in de factuur,offerte/overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.

Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door NRG MAN zouden kunnen worden toegestaan, verbindenNRG MAN niet voor toekomstige overeenkomsten.

Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst door deklant bij aangetekend schrijvenworden betwist.

Er is pas sprake van uitvoering van de betaling door de klant na het effectief ontvangen van de vollediggefactureerde prijs door NRG MAN. De overhandiging van wissels, chequesof elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudtgeldt slechts als betalingvanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd wordenzonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van NRG MAN.

Artikel 8. Sancties bij niet nakoming van de contractuele verplichtingen

Wanneer de offerte/overeenkomst verbroken wordt door de klant ,zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds door NRG MAN uitgevoerde prestaties en de reeds

aangekochtematerialen voor de betrokken klant, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. NRG MAN behoudt zich het recht voor deschadevergoeding te verhogen indien de werkelijke schade meer is dan 30%.

Wanneer een factuur niet tijdigbetaald wordt, behoudtNRG MAN zich het recht voor de uitvoering vanhet nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuuren de eventuele intresten integraal zijn betaald, zonder dat hiervoorenige vergoeding kan verschuldigdzijn door NRG MAN. Wanneer NRG MAN door dezeschorsing schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan NRG MAN de rest van denog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd.

NRG MAN behoudtzich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting,als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, evenalsbij om het even welke wijziging aan de juridischetoestand van de klant. Partijen erkennendit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.

Wanneer de facturen niet tijdig betaaldwerden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijkerentevoet, verhoogd met 4

%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op deklant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Bij niet betaling, zelfs gedeeltelijk, behoudt NRG MAN zich het recht voor om de reeds geleverde of geïnstalleerde goederen terug te nemen, Dit recht zal uitgevoerd worden zelfs ingeval van samenloop van schuldeisers.

Artikel 9. Overmacht

Indien NRG MAN belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief –zonder dat deze lijst beperkend is – slecht weer, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslagvan de werknemer die met de dienstverlening van NRG MAN belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal NRG MAN binnen een redelijke termijn contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

Artikel 10. Overdracht

NRG MAN kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder uw toestemming, mits hierdoor de garanties voorU niet geringer worden. De Klant kan zijn Overeenkomst in geen geval overdragen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijenakkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde toebehoren.

Artikel 12. Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

Contactgegevens NRG MAN klantendienst

• Telefoon: +32 (0)376 06 22

• E-mail: info@nrgman.be

•Brief: Doornpark 112A, 9120 Beveren-Waas NRG MAN BVBA

Maatschappelijke zetel: Doornpark 112A, 9120 Beveren-Waas BTW BE 0690.742.839 – RPR Dendermonde -IBAN BE98 1431 0295 5093

Correspondentie:

NRG MAN BVBA

Doornpark 112A

BE-9120 Beveren-Waas

Een vraag of een klacht?

+32 (0) 376 0622 (zonaal tarief) www.nrgman.be/contact

Ter attentie van:

NRGMAN BVBA

Doornpark 112A,9120 Beveren-Waas E-mail: info@nrgman.be